Navigácia

ŽŠR Sľub člena ŽŠR Zoznam členov ŽŠR 2018/2019 Plán činnosti na šk. rok 2018/2019 Zápisnica

Žiacka školská rada

ŽŠR

 

Š T A T Ú T

Žiackej školskej rady Základnej školy Horný Vadičov

 

 

 

článok 1

Základné ustanovenia

        1.      Žiacka školská rada (ŽŠR)  je zložená zo zástupcov žiakov tried základnej školy.

2.      Do ŽŠR deleguje trieda dvoch zástupcov zvolených triednym kolektívom 3.–9. ročníkov.

 

článok 2

Poslanie a ciele

ŽŠR  má nasledovné ciele:

 • bude sa angažovať proti patologickým javom, šikanovaniu a všetkým formám agresivity
 • bude sa riadiť Deklaráciou práv dieťaťa
 • bude vytvárať nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy
 • bude zvyšovať záujem o aktivity a činnosť v škole a na verejnosti

 

článok  3

Organizácia  činnosti  ŽŠR

 1. Triedne kolektívy svojich zástupcov (poslancov) delegujú na jeden školský rok.
 2. Činnosť Žiackej školskej rady riadi koordinátor, predseda a podpredseda.
 3. Predseda a podpredseda  tvoria  najmenej dvojčlenné Predsedníctvo.
 4. Funkčné obdobie všetkých volených je jednoročné.
 5. V prípade rovnosti hlasov na zhromaždení parlamentu má predseda parlamentu právo dvoch hlasov.
 6. ŽŠR zasadá jeden krát za mesiac v priestoroch ZŠ Horný Vadičov.
 7. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich koordinátor, ktorý vedie ich rokovania.
 8. Koordinátor parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia predsedu parlamentu.
 9. Jednotliví členovia ŽŠR volia svojich zástupcov do jednotlivých činností  a aktivít otvoreným hlasovaním.
 10. Činnosť ŽŠR prebieha na základe schváleného plánu na školský rok.

 

článok 4

Rokovanie ŽŠR

 1. Program rokovania ŽŠR pripravuje jeho Predsedníctvo a koordinátor, ktorý ho zverejňuje  najmenej tri dni pred   zasadnutím parlamentu.
 2. Predsedníctvo má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pokiaľ uzná, že problém sa musí riešiť okamžite.
 3. Každé rokovanie ŽŠR je doložené uznesením a prezenčnou listinou.
 4. Pri prijímaní rozhodnutí je treba účasť nadpolovičnej väčšiny členov ŽŠR.
 5. Uznesenia sú platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina účastníkov.

 

článok 5

Práva a povinnosti člena  ŽŠR

Práva:

 1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti ŽŠR.
 2. Slobodne vyjadriť svoj názor.
 3. Požiadať o mimoriadne zvolanie ŽŠR v prípade nutnosti riešenia problému.
 4. Zúčastňovať sa na podujatiach ŽŠR, využívať výhody poskytované ňou.
 5. Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.

Povinnosti:

 1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR.
 2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
 3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných ŽŠR.
 4. Dbať na kultúru prejavu a reči.

 

článok 6

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol schválený  na zasadnutí Žiackej školskej rady ZŠ Horný Vadičov dňa 18.9.2014  a od tohto dňa nadobúda platnosť.

 

 

                                                                                                          ......................................................

V Hornom Vadičove 18.9.2014                                                              koordinátor ŽŠR