Navigácia

Školská špeciálna pedagogička

 

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Jaroslava Svrčková

e-mail: svrckova.j.tabackova@gmail.com

 

Konzultačné hodiny pre rodičov: piatok 14:00 – 16:30

Konzultačné hodiny pre žiakov: piatok 13:00 – 14:00

Konzultačné hodiny pre učiteľov 1. stupňa: streda 13:00 – 14:00

Konzultačné hodiny pre učiteľov 2. stupňa: pondelok 13:30 – 14:30

 

Činnosti školskej špeciálnej pedagogičky:

 • konzultácie pri prijímaní žiakov/čiek so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP)
 • zakladať a aktualizovať dokumentáciu začlenených žiakov/čiek
 • špeciálno-pedagogické intervencie so začlenenými žiakmi/čkami realizované podľa jednotlivých individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (ďalej IVVP)
 • vypracovanie IVVP novozačleneným žiakom/čkam so ŠVVP
 • po konzultáciách s triednymi učiteľmi/kami a ostatnými pedagógmi/ičkami doplnenie a prepracovanie  IVVP začlenených žiakov/čiek na  aktuálny školský rok
 • poskytnutie pomoci pedagógom/ičkám pri vypracovávaní jednotlivých IVVP začleneným žiakom/čkam z predmetov určených poradenským zariadením
 • individuálna práca so začlenenými žiakmi/čkami podľa rozvrhu
 • pomáhať pri riešení problémov začlenených žiakov/čiek
 • konzultácie s rodičmi začlenených žiakov/čiek
 • zabezpečenie rediagnostiky podľa pokynov poradenských zariadení
 • v prípade potreby prekonzultovať a zabezpečiť využívanie kompenzačných pomôcok u začlenených žiakov/čiek (používanie notebooku, tabuliek a pod.)
 • podľa žiadosti jednotlivých pedagógov/ičiek zabezpečiť asistenciu k integrovaným žiakom/čkam počas vyučovania
 • spolupráca s pedagógmi/čkami, asistentami/kami učiteľa/ky
 • spolupráca s riaditeľkou školy a výchovnou poradkyňou
 • spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva
 • spolupracovať pri hodnotení začlenených žiakov/čiek a žiakov/čiek so ŠVVP
 • účasť na zápise do 1. ročníka
 • účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách