Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zshvadicov.edu.sk alebo 041/422 9255 0915 602 394 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Školský logopéd   Mám záujem

Úväzok:skrátený úväzok
Dátum nástupu:28.08.2019
Požiadavky:VŠ vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.
 

 
Pozícia:

Vychovávateľ do ŠKD   Mám záujem

Úväzok:skrátený úväzok
Dátum nástupu:28.08.2019
Požiadavky:VŠ vzdelanie 1. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.
 

 
Pozícia:

učiteľ pre 1. stupeň   Mám záujem

Úväzok:plný úväzok
Dátum nástupu:26.08.2019
Požiadavky:VŠ vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.
 

 
Pozícia:

Mzdová účtovníčka   Mám záujem

Úväzok:kratší pracovný čas
Dátum nástupu:1.8.2019
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov príjme s nástupom od 01.08.2019, na kratší pracovný čas mzdovú účtovníčku. Požadujeme minimálne úplne stredné odborné vzdelanie, prax v mzdovom účtovníctve a v personalistike min. 5 rokov, prax vo verejnom sektore min. 5 rokov. Termín na podávanie žiadosti o zamestnanie je do 12.07.2019. Žiadosti je možné doručiť na adresu školy alebo mailom: skola@zshvadicov.edu.sk
 

 
Pozícia:

Vychovávateľka do školského klubu   Mám záujem

Úväzok:-
Dátum nástupu:6.9.2019
Požiadavky:Nástup ihneď do 30.06.2020

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-9 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o končenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady zasielajte na adresu školy:
Základná škola Horný Vadičov 277
Horný Vadičov 02345
Emailom: skola@zshvadicov.edu.sk

Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.
 

 
Pozícia:

učiteľka/učiteľ matematiky   Mám záujem

Úväzok:plný úväzok
Dátum nástupu:6.9.2019
Požiadavky:Nástup ihneď do 30.06.2020

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-9 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o končenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady zasielajte na adresu školy:
Základná škola Horný Vadičov 277
Horný Vadičov 02345
Emailom: skola@zshvadicov.edu.sk

Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.
 

 
Pozícia:

Hlavná kuchárka v školskej jedálni   Mám záujem

Dátum nástupu:1.5.2021
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár alebo kuchár- čašník

Náplň práce:
- podieľa sa na tvorbe jedálneho lístka
- preberá tovar od dodávateľov, starostlivosť o správne uskladnenie tovaru
- dodržiava správne technologické postupy a receptúry pri príprave jedál
- riadi pracovný kolektív pri výrobe jedál a zodpovedá sa vedúcemu prevádzkovej jednotky za ich činnosť
- kontroluje činnosti zamestnancov v prevádzke školskej jedálne (pomocný kuchár, pomocná sila)
- zodpovedá za dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny

Pracovná doba:
Jednozmenná prevádzka od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Mzda:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z .

Termín na podávanie žiadostí je do 27.04.2021.

Žiadosti zasielajte na adresu:
Základná škola Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45
Elektronicky: skola©zshvadicov.edu.sk
 

 
Pozícia:

učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ s aprobáciou Telesná výchova v kombinácii s predmetom Geografia   Mám záujem

Úväzok:plný pracovný úväzok (zástup MD do 30.06.2022)
Dátum nástupu:10.01.2022
Požiadavky:Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ s aprobáciou Telesná výchova v kombinácii s predmetom Geografia
Dátum predpokladaného nástupu: 10.01.2022
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok (zástup MD do 30.06.2022)
Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
- VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka
- profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 10.12. 2021 elektronicky na email: skola@zshvadicov.edu.sk, poštou na adresu: ZŠ Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45
 

 
Pozícia:

Učiteľ/ka SJL   Mám záujem

Úväzok:plný úväzok
Dátum nástupu:15.2.2022
Požiadavky:Základná škola škola Horný Vadičov prijme na zastupovanie počas MD učiteľa/ku všeobecno-vzdelávacieho predmetu SJL s predpokladaným nástupom od 15. februára 2022. Úväzok 100 %. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa nižšieho stredného vzdelávania.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní • súhlas so spracovaním osobných údajov.
Doklady posielajte do 30.01.2022 na adresu školy: ZŠ Horný Vadičov, Horný Vadičov 277,023 45, prípadne elektronicky: e-mail: skola@zshvadicov.edu.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Janeková, riaditeľka školy
 

 
Pozícia:

učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ - Anglický jazyk   Mám záujem

Úväzok:100% úväzok
Dátum nástupu:1.9.2022
 

 
Pozícia:

školský špeciálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:100% úväzok
Dátum nástupu:1.9.2022
 

 
Pozícia:

pedagogický asistent   Mám záujem

Úväzok:100% úväzok
Dátum nástupu:1.9.2022