Navigácia

Oznam k začiatku školského roka 2022/2023

Riaditeľstvo Základnej školy Horný Vadičov oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že oficiálne zahájenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5.septembra 2022 o 8.00 hod. v priestoroch Základnej školy Horný Vadičov nasledovným spôsobom:

Žiaci sa pod vedením triednych učiteľov zhromaždia pred budovou školy podľa tried,. Následne sa triedni učitelia presunú so žiakmi na hlavnú chodbu.

Sprievod zákonných zástupcov je povolený len pred budovu školy s výnimkou zákonných zástupcov žiakov nastupujúcich do 1. ročníka, títo môžu sprevádzať dieťa do budovy školy. Žiaci, resp. zákonní zástupcovia žiakov odovzdajú triednym učiteľom prostredníctvom edupage ( časť žiadosti/ vyhlásenia), alebo v tlačenej podobe najneskôr pred vstupom do budovy školy Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 

Mgr. Eva Janeková, riaditeľka

Oznam jedáleň

 

OZNAM PRE STRAVNÍKOV: -> Dokument

 

 

Oznam ŠKD

 

INFORMÁCIE: -> Dokument

 

ODHLÁŠKA: -> Dokument

 

PRIESKUM O PLATBE: -> Dokument

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: -> Dokument

 

PRIHLÁŠKA: -> Dokument
 

Voľné pracovné miesta

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ - Anglický jazyk
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 09. 2022
Pracovný pomer: 100% úväzok


Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta:  školský špeciálny pedagóg
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 09. 2022
Pracovný pomer: 100% úväzok


Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta:  pedagogický asistent
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 09. 2022
Pracovný pomer: 100% úväzok


Plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č.
338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
- VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019
o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka
- profesijný  životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a
programov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných   údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte do 30.07. 2022 elektronicky na email:
skola@zshvadicov.edu.sk, poštou na adresu: ZŠ  Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45

Zber papiera

Zber drobného elektroodpadu

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Oznam

V prílohe sa nachádza dokument pre žiakov od oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ Čadca

Dokument

 

Nákup učebných pomôcok

Vážení rodičia, pokiaľ nakúpite učebné pomôcky pre vaše deti prostredníctvom tohto odkazu, získa naša škola z každého nákupu vernostné body, ktoré budeme môcť využiť pre skvalitnenie výučby vaších detí. Zároveň vám bude váš tovar doručený na našu školu, takže ušetríte za dovoz.

Ďakujeme

Odporúčané sady

Oznam - 2% z dane z príjmov

Pomocný dokument: -> KLIK <-

 

  • Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným od roku 1992 pod záštitou Rady Európy. Konajú sa tradične v priebehu mesiaca september približne v 50 štátoch Európy.

    Tohtoročnou témou bola Udržateľnosť v pamiatkach, ktorú 20.09.2022 prednášal v knižnici v Kysuckom Novom Meste pán Peter Kvasnica https://kysuckoukrajinou.sk/. Sme veľmi radi, že sme sa mohli prednášky zúčastniť. Naši siedmaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o nehnuteľných pamiatkach na Kysuciach a na záver mohli súťažiť o pekné ceny. Aj touto cestou chceme poďakovať za pozvanie knižnici v Kysuckom Novom Meste a tešíme sa na ďalšie podujatia.

  • Dňa 23. 9. 2022 sa žiaci 1. až 9. ročníka zúčastnili účelového cvičenia v prírode. Cieľom trasypre 2. stupeň bola Kotrčiná Lúčka a pre 1.stupeň Hájnice. Napriek hmlistému a zimnému počasiu sa nám podarilo dosiahnuť náš cieľ. Žiaci mali možnosť sa občerstviť a zároveň si zahrať loptové hry. Praktickej časti účelového cvičenia predchádzala teoretická príprava, kde sa žiaci oboznámili s pravidlami cestnej premávky, riešením mimoriadnych situácií ako sú napr. varovné signály, evakuácia obyvateľstva ale aj s poskytnutím prvej pomoci pri rôznych úrazoch či poraneniach. „Odvážni detskí záchranári“ nám ukázali, ako by si poradili s fixáciou zlomenín, obväzovaním rán ale aj s uložením človeka v bezvedomí do stabilizovanej polohy. Veríme, že žiaci nadobudnuté vedomosti a skúsenosti budú vedieť aplikovať v prípade potreby.

  • Slávnostné ukončenie školského roku 2021/2022

    Posledný deň školského roku sme sa všetci spoločne zišli na školskom dvore, aby sme slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. V úvode sme si vypočuli štátnu hymnu, po ktorej sa nám krátko prihovoril starosta obce pán M. Káčerik, ktorý následne odovzdal slovo pani riaditeľke školy Mgr. Eve Janekovej, ktorá všetkých privítala, poďakovala im za úspešne zvládnutý školský rok a predniesla slávnostný príhovor. Po príhovoroch sme prešli k slávnostnému vyhodnoteniu celoročnej práce najúspešnejších žiakov, ktorí boli za svoje úspechy obdarovaní knižnou odmenou s venovaním.

Fotogaléria

Naša škola

Nedeľa 2. 10. 2022

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 2.10.2022)
Dávid Grajciar (II.A)
Zajtra (Pondelok 3.10.2022)
Damián Svrček (II.A)
Igor Velič (V.A)
Pozajtra (Utorok 4.10.2022)
Ema Jahodová (VII.A)
Popozajtra (Streda 5.10.2022)
Dávid Mičunda (VIII.A)