Navigácia

Oznámenie

Riaditeľka ZŠ Horný Vadičov oznamuje, že obnovenie prevádzky ZŠ Horný Vadičov  k 1.6.2020 bude  prebiehať v súlade s opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, nasledovným spôsobom:

Základné opatrenia:
•    Žiaci školy sú rozdelení do skupín, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách sú žiaci len jednej triedy, tak ako tomu bolo pred prerušením prevádzky školy.
•    Metódy a obsah vzdelávacích činností budú prispôsobené zloženiu konkrétnej  skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
•    Formu všetkých vzdelávacích aktivít zvolí vyučujúci v konkrétnej skupine tak, aby boli zaistené   hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Zákonný zástupca:
•    Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov pred vstupom do budovy).
•    Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň papierové jednorazové vreckovky.
•    Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej  školy do konca školského roku 2019/2020
•    Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky  žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
•    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného  zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za  týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
•    Zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v  základnej  škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

Zriaďovateľ:

•    V spolupráci s riaditeľom základnej  školy  pre  všetkých  zamestnancov  základnej  školy  a školského klubu detí a ich prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a  dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku základnej školy a školského klubu detí zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.

Riaditeľka školy:
•    Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania .
•    Na základe stavu, ktorý bol zistený na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami žiakov,   zabezpečí  v súčinnosti  so  zriaďovateľom  plynulú  prevádzku   základnej   školy  a školského klubu  detí.
•    Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny,  dezinfekciu rúk  pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu:
•    Žiaci budú vzdelávaní vo svojich kmeňových triedach a skupinách tak, ako tomu bolo pred  prerušením prevádzky.
•    Vyučovanie začína tak, ako pred prerušením prevádzky , t.j. o 8.00 hod. Príchod žiakov pred  vyučovaním je od 7.30 do 7.50 hod.
•    Počas celého vyučovania je pridelený jednej skupine jeden pedagogický zamestnanec.
•    Výučba žiakov, ktorí zostávajú na dištančnej forme vzdelávania, bude prebiehať takou formou ako  je tomu v súčasnosti.

Podrobné informácie o organizácií vzdelávania poskytnú triedni učitelia zákonným zástupcom žiakov dňa  28.5-29.5. prostredníctvom portálov, ktorými realizujú dištančné vzdelávanie, príp. mailom, telefonicky.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19:
•    Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
•    Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
•    Odporúčame dodržiavanie odstupov osôb pred základnou školou min. 2 m.
•    Žiak si  do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
•    Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
•    Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny     v   interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
•    Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov sú  organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
•    Dôkladné  čistenie  všetkých  miestností,  v  ktorých  sa  žiaci,   pedagogickí   zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa  vykonáva najmenej raz denne.
•    Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký  počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
•    Dezinfekčné prostriedky sú umiestnené pri vstupe, vo všetkých kmeňových triedach, vo všetkých  toaletách, v jedálni.

Stravovanie:
•    pri vstupe do jedálne je zabezpečený prípravok na dezinfekciu rúk, v jedálni sa nachádza umývadlo s teplou vodou, antibakteriálnym mydlom, papierové utierky
•    žiaci v jedálni sa stravujú po skupinách tak, ako sú žiaci v triedach, aby sa skupiny nepremiešavali
•    personál stravu vydáva spolu s čistým hygienicky baleným príborom, žiaci si sami jedlo a nápoje neodoberajú
•    po odstravovaní skupiny sa povrchy stolov dezinfikujú
•    pri stoloch sa žiaci stravujú po dvoch
•    počas prítomnosti v školskej jedálni si žiaci prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda
•    výdaj stravy sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy
•    žiaci si jedlo a nápoje sami odoberú cez výdajné okno v školskej jedálni
•    cudzí stravníci sa v jedálni nestravujú
•    stravu pri prvom dni choroby je možné odobrať do jednorazových nádob


V Hornom Vadičove, dňa 26.5.2020                             ........................................................
                                                                                      Mgr. Eva Janeková, riaditeľka

 

Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej školy Horný Vadičov v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov zo dňa 20.4.2020  a po prerokovaní Pedagogickou radou, oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v druhom polroku školského roka 2019/2020 žiaci nebudú hodnotení z predmetov Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Svet práce, Náboženská výchova, Technika, nakoľko podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov plnohodnotnou realizáciou. Žiaci budú mať na vysvedčení pri týchto predmetoch uvedené -  absolvoval/a.

Ostatné predmety, v zmysle uvedeného usmernenia a ďalších odporúčaní MŠVVaŠ SR, budú klasifikované známkou, pričom sa budú brať do úvahy výsledky žiakov z obdobia pred prerušením vyučovania a tiež riešenia úloh, projekty, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. Výnimkou sú žiaci 1. ročníka, ktorí budú  v týchto predmetoch hodnotení slovne.

Postup do vyššieho ročníka 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky , t. j. žiak nemôže opakovať ročník. Okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020

 

 

V Hornom Vadičove 30.4.2020                                                Mgr. Eva Janeková, riaditeľka

Zápis do 1. ročníka

Oznámenie o zápise do 1. ročníka Základnej školy

 

Riaditeľstvo Základnej školy Horný Vadičov oznamuje zákonným zástupcom detí predškolského veku, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční dňa 16.04.2020 v čase od 9.00 hod.- do 11.00 hod. v priestoroch budovy  školy nasledovným spôsobom:

- zápis prebehne bez prítomnosti detí

- rodičia a pedagógovia budú počas zápisu prísne dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia t. j. :

- povinná je ochrana tváre rúškom, rukavice a dodržiavanie odstupov 2 metre.

- v prípade, že rodič nebude mať rukavice, umyje si v priestoroch školy ruky antibakteriálnym

  mydlom.

- zákonný zástupca prinesie vyplnenú žiadosť o prijatie do 1. ročníka ZŠ, rodný list dieťaťa

 ( na porovnanie správnosti údajov v žiadosti), vyplnený dotazník, finančné prostriedky na zakúpenie  zošitov.

- zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy t. j. do 15. mája 2020, najneskôr však do 15. júna 2020.

- ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.  

- ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného  zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

V Hornom Vadičove, dňa 6.4.2020                                          Mgr. Eva Janeková, riaditeľka                                                                   

Oznam o priebehu výučby

Dňa 13. 3. 2020 prebieha vyučovanie v ZŠ Horný Vadičov v normálnom režime.

Od 16. 3. 2020 bude vyučovanie prerušené na 14 dní.

 

 

Žiaci, ktorí neboli dňa 13.03.2020 ( piatok) na vyučovaní, zistia si  zadania domácich úloh na obdobie voľna od spolužiakov.

 

Oznam o koronavíruse

Informácie ZŠ Horný Vadičov k aktuálnemu stavu v súvislosti so šírením koronavírusu COVID- 19

 

Pri predchádzaní prípadného šírenia koronavírusu COVID-19 vedenie ZŠ Horný Vadičov postupuje podľa usmernení MŠVVaŠ ( viď prílohy):

- V súlade s uvedenými usmerneniami boli žiaci oboznámení s preventívnymi  opatreniami.

- Venuje sa zvýšená pozornosť dezinfekcii priestorov školy.

- Sú monitorovaní zamestnanci školy, ktorí boli v čase jarných prázdnin mimo územia SR.

  Títo zamestnanci neboli priamo v oblasti s výskytom koronavírusu, aktuálne sú

  bez príznakov ochorenia a na konci inkubačnej doby.

- Situácia a postup ZŠ bol konzultovaný s RÚVZ v Čadci, ktorý potvrdil správnosť postupu .

 

Vyzývame rodičov žiakov, aby nahlásili vedeniu školy, ak sa v predchádzajúcom období nachádzali spolu so svojimi deťmi v oblastiach s výskytom koronavírusu ( napr. Taliansko, Česko, Poľsko, Maďarsko ap.), alebo boli v kontakte s osobou, ktorá sa v takejto oblasti nachádzala.

 

                                                                  Vedenie ZŠ Horný Vadičov

 

 

PRÍLOHY:

 - Usmernenia_k_sireniu_koronavirusu

 - Druhe_usmernenie_v_suvislosti_so_sirenim_koronavirusu

 

Zber papiera - prerušenie

Zápis do 1. ročníka

Súťaž s DOMESTOS PRE ŠKOLY

Milí rodičia! Naša škola sa zapojila do súťaže ,,DOMESTOS PRE ŠKOLY“. Táto súťaž je zameraná na dodržiavanie zásad hygieny rúk. Žiaci sa hravým spôsobom učia z tejto povinnosti urobiť návyk.

A o čo vlastne súťažíme? Môžeme získať peniaze na rekonštrukciu toaliet, čistiace prípravky Domestos alebo poukážky na nákup v drogérii TETA v hodnote 260 eur.

Avšak body, ktoré získame za splnené úlohy nestačia.... Potrebujeme aj Vašu pomoc. Ďalšie body totiž škola získava  nákupom prípravkov značky Domestos. Ak si takýto prípravok zakúpite, vhoďte prosím účtenku do krabičky, ktorá je pripravená vo vchode do budovy školy.  Tieto potom budeme registrovať na webovej stránke www.domestospreskoly.sk , prípadne tak jednoducho môžete urobiť aj Vy. Organizátori súťaže pripravili odmenu aj pre Vás rodičov. Každý mesiac troch z Vás odmenia balíčkom DOMESTOS v hodnote 40 eur.  Pre ďalšie informácie si prosím kliknite na vyššie uvedenú webovú stránku. Ďakujeme  všetkým, ktorí sa do súťaže zapoja. Pre prípadné otázky sa obráťte na pani učiteľku Brisudovú a pani vychovávateľku Cabadajovú.

Zber papiera

Zber drobného elektroodpadu

  • Do galérie Mesiac knihy boli pridané fotografie.

  • Dňa 20.2. sa uskutočnila pravidelná školská súťaž Mladý prírodovedec. Zúčastnili sa jej žiaci piateho, šiesteho a deviateho ročníka. Prvé kolo sa konalo v počítačovej učebni, kde sa pomocou obľúbenej vzdelávacej platformy Kahoot rozhodlo o semifinalistoch. Miloš Mrmus, Miroslav Kvašňovský vytvorili prvú semifinálovú dvojicu a dievčatá z deviateho ročníka Paulína Beliančinová a Lucia Pastorková vytvorili dvojicu druhú. Hra Riskuj! sa postarala o kolo druhé, z ktorého vzišli finalisti. Stali sa nimi Miloš Mrmus a Paulína Beliančinová. Finále sa konalo formou známej televíznej hry A-Z kvíz. Úspešnejšia v ňom bola Paulína Beliančinová, ktorá sa tak stala víťazkou tretieho ročníka našej súťaže. Okrem titulu Mladý prírodovedec si odniesla ako výhru náučnú knižku od Stephena Hawkinga. Tretia miesto obsadil Miroslav Kvašňovský. Víťazke ako aj všetkým súťažiacim gratulujeme.

  • Medzi nelátkové závislosti patrí závislosť od internetu a mobilu. U detí a mladých ľudí je to najmä závislosť od počítača a počítačových hier, či závislosť od online vzťahov. Viac o tejto téme sa dozvedeli žiaci ôsmeho ročníka dňa 5.3. 2020 na besede s pani Dolinayovou, pracovníčkou CPPPaP KNM. Ďalšia beseda mala názov Obchodovanie s ľuďmi. Jedná sa o trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto. Túto besedu s pani Dolinayovou už absolvovali naši deviataci a určite tiež získali mnoho nových informácií. Veríme, že obe besedy boli pre našich žiakov prínosom.

Fotogaléria

Naša škola

Sobota 6. 6. 2020

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 7.6.2020)
Jakub Kuznicki (VIII.A)
Róbert Cabada (IV.A)
Pozajtra (Pondelok 8.6.2020)
Kevin Poláček (V.A)
Tomáš Rybánsky (II.A)