Navigácia

Mimoriadne stretnutie

Zber drobného elektroodpadu

Zber papiera

Vzdelávacie poukazy

V týchto dňoch rodičia prostredníctvom svojich detí dostanú vzdelávacie poukazy. Tie rodičia podpíšu a podpísané môžu odovzdať inštitúciám, ktoré dieťa bude navštevovať  v rámci krúžku, nácviku hry na hudobný nástroj, či výuky cudzích jazykov. Jednoducho povedané, poukazy môžete odovzdať centru voľného času, základnej umeleckej škole či  jazykovej škole. Rodič sa musí rozhodnúť len pre jeden konkrétny krúžok a poukaz odovzdať inštitúcii, ktorá ho ponúka.  ZUŠ a školské zariadenia prijímajú vzdelávacie poukazy do 25.09.2018.

OZNAM VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁNE

Na stravovanie v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) sa prihlasuje na začiatku a počas školského roka na základe prihlášky na stravovanie.

Úhrada platieb na stravovanie je vo výške nákladov na nákup potravín.

Denná platba za obed žiaka:

- mladší žiaci (trieda 1. – 4.): 1,01 €

- starší žiaci (trieda 5. – 9.): 1,09 €

Spôsob úhrady stravného:

Platby za stravné sa uhrádzajú mesačne do 10-teho dňa v mesiaci na daný mesiac v hotovosti u vedúcej školskej jedálne alebo prevodom na účet školskej jedálne č. účtu SK52 0200 0000 0016 3363 9255, do poznámky pre príjemcu uviesť meno žiaka.

V prípade záujmu o zadanie trvalého príkazu na úhradu stravného kontaktovať vedúcu školskej jedálne 0918 698 378 v dňoch utorok, štvrtok, piatok v čase 7:30 – 11:00 hod.

 

Výdaj obedov od 11:30 do 14:00 hod.

Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné na tel. čísle 0918 698 378 počas pracovných dní v čase 7:00 – 8:00 hod. 

V prípade, že nestihnete obed včas odhlásiť je možné v prvý deň neprítomnosti odobrať obed do obedára. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa v hmotnej núdzi. Ak žiak nie je prítomný v škole, nemá nárok na stravu. Počas prázdnin a štátnych sviatkov sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019

  Viete, čo znamená 28. jún 2019 pre žiakov a učiteľov? Radosť z blížiacich sa prázdnin, oddychu a zároveň aj smútok za tými, ktorí od nás odchádzajú. Sú to naši deviataci, odchádzajúci za ďalším vzdelaním v novej etape ich života. So všetkými sa rozlúčili peknou piesňou a príhovorom. Posledný krát im pán školník pripomenul zvonenie zvončeka.

  V úvode slávnostného ukončenia šk. roka 2018/2019 zaznela štátna hymna, príhovor pána riaditeľa a starostu obce. Aj najmenší žiaci našej školy si pripravili básničky a pieseň, ktorými všetkých pohladili na duši. Pani zástupkyňa odmenila najlepších žiakov zaujímavými knihami. Po tejto príjemnej chvíli sa žiaci s triednymi učiteľmi presunuli do tried, kde im boli odovzdané vysvedčenia s výsledkami za ich celoročnú prácu.

 • Dňa 24. 6. 2019 sa na škole uskutočnil Olympijský deň pre 1. aj 2. stupeň.

  V úvode dňa sa konal otvárací ceremoniál s privítaním všetkých účastníkov, zapálením olympijského ohňa, vyvesením triednych zástav, sľubom za žiakov–športovcov, rozhodcov- učiteľov a organizačnými pokynmi. Súťaže prebiehali na veľkom trávnatom ihrisku a multifunkčnom ihrisku s umelou trávou.

  Disciplíny boli zamerané na: behy( krátke, dlhé), hody, skoky, kde bolo treba preukázať rýchlosť, výkonnosť, obratnosť, šikovnosť a pod.

 • Ochrana človeka a prírody

  Skúsenosti ukazujú, že prírodné živly, záplavy, požiare, búrky a ničivé vetry, priemyselné katastrofy predstavujú vážne nebezpečenstvo, ohrozujúce zdravie, životy aj majetok ľudí. Na tieto situácie je potrebné sa už vopred pripravovať. Jedným zo súborov takýchto opatrení sú aj teoretické a praktické cvičenia OČaP, ktoré žiaci absolvovali v piatok 21.06. Tieto cvičenia zahŕňajú zdravotnú prípravu, civilnú ochranu, dopravnú výchovu, výchovu k bezpečnému správaniu či pohyb a pobyt v prírode. To, čo si vo štvrtok osvojili v teórii, využili v piatok v praxi. Žiaci sa bezpečne presúvali po ceste, identifikovali dopravné značenia, vyskúšali si základy bezpečnej turistiky a bezpečné založenie ohňa. Pevne veríme, že si naši žiaci z týchto cvičení zobrali veľa užitočného.

Fotogaléria

Naša škola

Streda 17. 7. 2019

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 18.7.2019)
Samuel Zajac (VII.A)
Pozajtra (Piatok 19.7.2019)
René Lenárt (VII.A)