Navigácia

Zápis do 1. ročníka

 

Vážení rodičia budúcich prvákov,

zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční v budove Základnej školy Horný Vadičov bez osobnej prítomnosti dieťaťa, len za účasti rodiča s dodržaním nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, odstup, ruky) dňa:

 

12.04.2021 v čase od 15:00 do 17:00 hodiny.

 

Zákonný zástupca na zápis prinesie:

- vyplnené tlačivá:  Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

                                  Dotazník k zápisu do 1. ročníka

  (tlačivá na stiahnutie nájdete na stránke našej školy)

- rodný list dieťaťa (na porovnanie správnosti údajov)

- prefotený preukaz poistenca dieťaťa

- občiansky preukaz

- finančné prostriedky (10,- €) na zakúpenie predpisových zošitov

 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

 

                                                                                                                         Mgr. Eva Janeková

                                                                                                                              riaditeľka ZŠ

 

 

TLAČIVÁ: -> Dotazník <- , -> Žiadosť <-

 

Oznam - 2% z dane z príjmov

Pomocný dokument: -> KLIK <-

 

Oznam

Riaditeľka ZŠ Horný Vadičov oznamuje, že dňom 26.10. 2020 ( pondelok) žiaci 1. stupňa ZŠ prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Predpokladaný termín opätovného návratu k prezenčnej forme vzdelávania je 10.11.2020. Informácie k príčinám prechodu na dištančnú formu, ako aj k organizácii dištančného vzdelávania- viď priložený pokyn riaditeľky školy č.6/2020.

 

Príloha

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy Horný Vadičov oznamuje, že v termíne od 26.10.2020 ( pondelok) do 27.11.2020 ( piatok) žiaci 2. stupňa prechádzajú na dištančnú formu výučby. V prípade pozitívneho vývoja situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 bude opätovne zahájená prezenčná forma výučby od 30.11.2020 ( pondelok).
O podrobnostiach v súvislosti so spôsobom a  organizáciou dištančného vzdelávania budú žiakov a zákonných zástupcov informovať triedni učitelia.
Žiaci 1. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania. Činnosť ŠKD pokračuje v doterajšom režime.


Zároveň upozorňujeme na zmenu termínu jesenných prázdnin. Tieto budú v dňoch: 30.10., 2.11., 6.11., 9.11.

Zber papiera

Zber drobného elektroodpadu

Oznam

Riaditeľka ZŠ Horný Vadičov oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že vzhľadom k aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením Covid -19 , sa neuskutoční plenárne rodičovské združenie, ktoré sa každoročne koná v tomto období.

Úpravy podmienok vzdelávania žiakov pre nasledujúce obdobie nájdete v priložených dokumentoch- Usmernenie MŠVVaŠ k 1.10.2020, Manuál pre ZŠ upravený k 1.10. 2020.

Triedni učitelia Vám oznámia , akým spôsobom budú prebiehať konzultácie v rámci jednotlivých tried.

V prípade potreby kontaktujte vedenie školy e-mailom, resp. telefonicky.

Kontakty sú zverejnené na webovej stránke školy.

 

Prílohy:

Usmernenie MSVVaS k 1.10.2020

Manuál pre ZŠ upravený k 1.10.2020

Oznam k začiatku školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy Horný Vadičov oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že oficiálne zahájenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.septembra 2020 o 8.00 hod. v priestoroch Základnej školy Horný Vadičov nasledovným spôsobom:

Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy podľa tried, pod vedením triednych učiteľov. Následne sa triedni učitelia presunú so žiakmi do kmeňových tried.

Sprievod zákonných zástupcov je povolený len pred budovu školy s výnimkou zákonných zástupcov žiakov nastupujúcich do 1. ročníka , ktorí môžu sprevádzať svoje dieťa do triedy. Do triedy môže dieťa sprevádzať len jeden zákonný zástupca.

Pri vstupe do budovy školy musia mať zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci rúška.

Pri vstupe do budovy školy si zamestnanci, zákonní zástupcovia a žiaci vydezinfikujú ruky a dbajú na dodržiavanie odstupov.

Žiaci, resp. zákonní zástupcovia žiakov odovzdajú najneskôr pred vstupom do budovy školy triednym učiteľom Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021. Dotazník je k dispozícii na webovej stránke školy, ako aj v tlačenej podobe pri vstupe do budovy školy. Zákonní zástupcovia si môžu dotazník v tlačenej podobe vyzdvihnúť, resp. vyplnený odovzdať, v priestoroch školy aj v predstihu, v pondelok 31.8.2020 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny. V prípade neodovzdania vyplneného dotazníka nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

Uvedený zdravotný dotazník bude potrebné opakovane vyplniť, ak žiak v priebehu úvodných dní školského roka bude chýbať 3 a viac po sebe nasledujúcich dní.

Ďalšie informácie  súvisiace s otvorením školského roka 2020/2021 a s opatreniami prijatými na predchádzanie šíreniu COVID 19 sú zverejnené na webovej stránke školy v Pokyne riaditeľky č. 3/2020.

 

Pokyn riaditeľa školy

Príloha č.3 - Zdravotný dotazník dieťaťa - DOC

Príloha č.3 - Zdravotný dotazník dieťaťa - PDF

Príloha č.4 - Vyhlásenie zákonného zástupcu - DOC

Príloha č.4 - Vyhlásenie zákonného zástupcu - PDF

 

Ponuka pracovných miest

Oznámenie o voľných pracovných pozíciách

Základná škola Horný Vadičov  príjme do pracovného pomeru v rámci implementácie  národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II : 2 asistentov učiteľa , 1 školského špeciálneho pedagóga.  

Pracovný pomer na dobu určitú  od 1.9.2020  do  31.8.2021.

Kvalifikačné predpoklady :

 Vzdelanie v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- štruktúrovaný životopis- motivačný list
- doklady o vzdelaní – fotokópie-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
-
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom  na adresu skola©zshvadicov.edu.sk  resp. poštou na adresu: Základná škola Horný Vadičov do  27.08.2020.

Po spracovaní žiadostí budú na pracovný pohovor pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným  pracovným miestom.                                      

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí

 

Ponuka pracovných miest

Základná škola Horný Vadičov prijme do pracovného pomeru:

Učiteľa/učiteľku anglického jazyka

na plný úväzok s predpokladaným nástupom od 27.augusta 2020

Učiteľa/učiteľku s aprobáciou matematika- fyzika

na plný úväzok s predpokladaným nástupom od 27.augusta 2020

Učiteľa/učiteľku s aprobáciou telesná výchova- geografia

na plný úväzok s predpokladaným nástupom 27.augusta 2020 ( zástup MD na 1 rok)

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z. z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadované doklady žiadame doručiť do 10.7.2020 elektronicky na adresu skola©zshvadicov.edu.sk resp. poštou na adresu: ZŠ Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45

Usmernenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

 

Dokument na stiahnutie je tu: -> KLIK <-

 

Oznam o talentových skúškach

Oznam

Obec Horný Vadičov organizuje dňa 20.6.2020 ( sobota) akciu Čistenie vadičovského potoka. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka, ktorí budú mať záujem o zapojenie sa do tejto akcie, sú srdečne vítaní. Zraz je o 8.00 hod. pred obecným úradom. Povinné vybavenie - gumené čižmy a rukavice. Akcia sa uskutoční len v prípade pekného počasia.

Oznam

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu čislo 2020/12614:1-A2110 zo dňa 9. júna 2020 Obec Horný Vadičov ako zriaďovateľ Základnej školy Horný Vadičov obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 6. – 9. ročníka Základnej školy Horný Vadičov s účinnosťou od 25. 6. 2020. Bližšie informácie o priebehu vyučovania poskytnú zákonným zástupcom triedni učitelia.

Nákup učebných pomôcok

Vážení rodičia, pokiaľ nakúpite učebné pomôcky pre vaše deti prostredníctvom tohto odkazu, získa naša škola z každého nákupu vernostné body, ktoré budeme môcť využiť pre skvalitnenie výučby vaších detí. Zároveň vám bude váš tovar doručený na našu školu, takže ušetríte za dovoz.

Ďakujeme

 

Odporúčané sady

Oznámenie

Riaditeľka ZŠ Horný Vadičov oznamuje, že obnovenie prevádzky ZŠ Horný Vadičov  k 1.6.2020 bude  prebiehať v súlade s opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, nasledovným spôsobom:

Základné opatrenia:
•    Žiaci školy sú rozdelení do skupín, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách sú žiaci len jednej triedy, tak ako tomu bolo pred prerušením prevádzky školy.
•    Metódy a obsah vzdelávacích činností budú prispôsobené zloženiu konkrétnej  skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
•    Formu všetkých vzdelávacích aktivít zvolí vyučujúci v konkrétnej skupine tak, aby boli zaistené   hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Zákonný zástupca:
•    Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov pred vstupom do budovy).
•    Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň papierové jednorazové vreckovky.
•    Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej  školy do konca školského roku 2019/2020
•    Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky  žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
•    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného  zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za  týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
•    Zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v  základnej  škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

Zriaďovateľ:

•    V spolupráci s riaditeľom základnej  školy  pre  všetkých  zamestnancov  základnej  školy  a školského klubu detí a ich prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a  dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku základnej školy a školského klubu detí zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.

Riaditeľka školy:
•    Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania .
•    Na základe stavu, ktorý bol zistený na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami žiakov,   zabezpečí  v súčinnosti  so  zriaďovateľom  plynulú  prevádzku   základnej   školy  a školského klubu  detí.
•    Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny,  dezinfekciu rúk  pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu:
•    Žiaci budú vzdelávaní vo svojich kmeňových triedach a skupinách tak, ako tomu bolo pred  prerušením prevádzky.
•    Vyučovanie začína tak, ako pred prerušením prevádzky , t.j. o 8.00 hod. Príchod žiakov pred  vyučovaním je od 7.30 do 7.50 hod.
•    Počas celého vyučovania je pridelený jednej skupine jeden pedagogický zamestnanec.
•    Výučba žiakov, ktorí zostávajú na dištančnej forme vzdelávania, bude prebiehať takou formou ako  je tomu v súčasnosti.

Podrobné informácie o organizácií vzdelávania poskytnú triedni učitelia zákonným zástupcom žiakov dňa  28.5-29.5. prostredníctvom portálov, ktorými realizujú dištančné vzdelávanie, príp. mailom, telefonicky.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19:
•    Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
•    Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
•    Odporúčame dodržiavanie odstupov osôb pred základnou školou min. 2 m.
•    Žiak si  do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
•    Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
•    Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny     v   interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
•    Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov sú  organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
•    Dôkladné  čistenie  všetkých  miestností,  v  ktorých  sa  žiaci,   pedagogickí   zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa  vykonáva najmenej raz denne.
•    Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký  počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
•    Dezinfekčné prostriedky sú umiestnené pri vstupe, vo všetkých kmeňových triedach, vo všetkých  toaletách, v jedálni.

Stravovanie:
•    pri vstupe do jedálne je zabezpečený prípravok na dezinfekciu rúk, v jedálni sa nachádza umývadlo s teplou vodou, antibakteriálnym mydlom, papierové utierky
•    žiaci v jedálni sa stravujú po skupinách tak, ako sú žiaci v triedach, aby sa skupiny nepremiešavali
•    personál stravu vydáva spolu s čistým hygienicky baleným príborom, žiaci si sami jedlo a nápoje neodoberajú
•    po odstravovaní skupiny sa povrchy stolov dezinfikujú
•    pri stoloch sa žiaci stravujú po dvoch
•    počas prítomnosti v školskej jedálni si žiaci prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda
•    výdaj stravy sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy
•    žiaci si jedlo a nápoje sami odoberú cez výdajné okno v školskej jedálni
•    cudzí stravníci sa v jedálni nestravujú
•    stravu pri prvom dni choroby je možné odobrať do jednorazových nádob


V Hornom Vadičove, dňa 26.5.2020                             ........................................................
                                                                                      Mgr. Eva Janeková, riaditeľka

 

Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej školy Horný Vadičov v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov zo dňa 20.4.2020  a po prerokovaní Pedagogickou radou, oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v druhom polroku školského roka 2019/2020 žiaci nebudú hodnotení z predmetov Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Svet práce, Náboženská výchova, Technika, nakoľko podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov plnohodnotnou realizáciou. Žiaci budú mať na vysvedčení pri týchto predmetoch uvedené -  absolvoval/a.

Ostatné predmety, v zmysle uvedeného usmernenia a ďalších odporúčaní MŠVVaŠ SR, budú klasifikované známkou, pričom sa budú brať do úvahy výsledky žiakov z obdobia pred prerušením vyučovania a tiež riešenia úloh, projekty, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. Výnimkou sú žiaci 1. ročníka, ktorí budú  v týchto predmetoch hodnotení slovne.

Postup do vyššieho ročníka 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky , t. j. žiak nemôže opakovať ročník. Okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020

 

 

V Hornom Vadičove 30.4.2020                                                Mgr. Eva Janeková, riaditeľka

Zápis do 1. ročníka

Oznámenie o zápise do 1. ročníka Základnej školy

 

Riaditeľstvo Základnej školy Horný Vadičov oznamuje zákonným zástupcom detí predškolského veku, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční dňa 16.04.2020 v čase od 9.00 hod.- do 11.00 hod. v priestoroch budovy  školy nasledovným spôsobom:

- zápis prebehne bez prítomnosti detí

- rodičia a pedagógovia budú počas zápisu prísne dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia t. j. :

- povinná je ochrana tváre rúškom, rukavice a dodržiavanie odstupov 2 metre.

- v prípade, že rodič nebude mať rukavice, umyje si v priestoroch školy ruky antibakteriálnym

  mydlom.

- zákonný zástupca prinesie vyplnenú žiadosť o prijatie do 1. ročníka ZŠ, rodný list dieťaťa

 ( na porovnanie správnosti údajov v žiadosti), vyplnený dotazník, finančné prostriedky na zakúpenie  zošitov.

- zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy t. j. do 15. mája 2020, najneskôr však do 15. júna 2020.

- ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.  

- ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného  zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

V Hornom Vadičove, dňa 6.4.2020                                          Mgr. Eva Janeková, riaditeľka                                                                   

Oznam o priebehu výučby

Dňa 13. 3. 2020 prebieha vyučovanie v ZŠ Horný Vadičov v normálnom režime.

Od 16. 3. 2020 bude vyučovanie prerušené na 14 dní.

 

 

Žiaci, ktorí neboli dňa 13.03.2020 ( piatok) na vyučovaní, zistia si  zadania domácich úloh na obdobie voľna od spolužiakov.

 

Oznam o koronavíruse

Informácie ZŠ Horný Vadičov k aktuálnemu stavu v súvislosti so šírením koronavírusu COVID- 19

 

Pri predchádzaní prípadného šírenia koronavírusu COVID-19 vedenie ZŠ Horný Vadičov postupuje podľa usmernení MŠVVaŠ ( viď prílohy):

- V súlade s uvedenými usmerneniami boli žiaci oboznámení s preventívnymi  opatreniami.

- Venuje sa zvýšená pozornosť dezinfekcii priestorov školy.

- Sú monitorovaní zamestnanci školy, ktorí boli v čase jarných prázdnin mimo územia SR.

  Títo zamestnanci neboli priamo v oblasti s výskytom koronavírusu, aktuálne sú

  bez príznakov ochorenia a na konci inkubačnej doby.

- Situácia a postup ZŠ bol konzultovaný s RÚVZ v Čadci, ktorý potvrdil správnosť postupu .

 

Vyzývame rodičov žiakov, aby nahlásili vedeniu školy, ak sa v predchádzajúcom období nachádzali spolu so svojimi deťmi v oblastiach s výskytom koronavírusu ( napr. Taliansko, Česko, Poľsko, Maďarsko ap.), alebo boli v kontakte s osobou, ktorá sa v takejto oblasti nachádzala.

 

                                                                  Vedenie ZŠ Horný Vadičov

 

 

PRÍLOHY:

 - Usmernenia_k_sireniu_koronavirusu

 - Druhe_usmernenie_v_suvislosti_so_sirenim_koronavirusu

 

Fotogaléria

Naša škola

Sobota 10. 4. 2021

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 10.4.2021)
Mgr. Tatiana Vajdíková
Zajtra (Nedeľa 11.4.2021)
Natália Kubištová (VI.A)