Navigácia

O škole

Naša škola

:) Škola, kde radi chodíme, vzdelávame a zabávame sa...

viac ako škola

Poslanie školy :

 

Poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom, resp. žiakom na primárnom  a nižšom sekundárnom  stupni vzdelávania tak, aby sa vyvážene venovala pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym aspektom vzdelávania, ale rovnocenne aj osobnostnému, sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov, aby bez problémov  zvládli vzdelávanie  na vyššom sekundárnom stupni a následne aj ďalší profesijný i osobný rozvoj.“

 

 

Vízia :

 

„Chceme vychovať zdravo sebavedomého, empatického žiaka, ktorý dokáže žiť v harmónii so svojim okolím a v budúcnosti dokáže využiť svoje poznatky na to, aby sa stal platným členom spoločnosti.“

 

 

Zameranie školy :

 

  • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí organizovaním pravidelných  zaujímavých aktivít na vyučovaní a v školskom klube.
  • Rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti IKT ich  uplatňovaním na hodinách.
  • Rozšírenie aktivít v oblasti telesnej výchovy a športu
  • Rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti techniky a technológií.
  • Rozvíjanie komunikačných a interpersonálnych schopností detí na vyučovaní.
  • Rozvíjanie schopnosti prezentácie sa detí organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí.
  • Organizovanie aktivít zameraných na zdravý životný štýl a vedenie detí k jeho poznaniu a uplatňovaniu.
  • Rozširovanie aktivít detí v oblasti environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia.
  • Rozvíjanie samostatnosti, tvorivého myslenia a aktivít detí v procese vlastného učenia sa.
  • Zvyšovanie profesionality učiteľov ich sústavným vzdelávaním.

 

 

Všeobecná charakteristika školy        

 

Základná škola Horný Vadičov je štátna plnoorganizovaná škola. Od roku 2002 je Základná škola Horný Vadičov školou s právnou subjektivitou.

► Predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie, zabezpečovať edukáciu žiakov na úseku školstva, pripravovať žiakov na štúdium na stredných školách.

Škola má 9 ročníkov a kapacitu 237 žiakov. Našu školu navštevuje 184 žiakov.

To znamená, že v našej škole sa môže vyučovať 237 žiakov. Takže ešte 53 vašich kamarátov sa môže prihlásiť do našej školy .

► Z desiatich tried je päť na ročníkoch primárneho vzdelávania a päť na ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania.

To znamená, že prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci sú primárne vzdelávanie (1. stupeň) a piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci sú nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň).

V hlavnej budove sa nachádza riaditeľňa, kancelária zástupcu riaditeľky školy, 10 tried, počítačová učebňa, jazykové laboratórium, školské dielne,  cvičná kuchynka, 6 kabinetov, 2 triedy na vyučovanie telesnej výchovy, učebňa hudobnej výchovy, školský klub detí, školská knižnica, kancelária výchovného poradcu, riaditeľňa, 4 bloky sociálnych zariadení.

Vo vedľajšej budove sa nachádza školská jedáleň.  Škola má viacúčelové a volejbalové ihrisko.

V blízkosti školy je veľké futbalové ihrisko.

Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 17 pedagógov a 2  vychovávateľky.

► O priestory budovy a okolia sa stará školník a 2 upratovačky.

Stravovanie žiakov a zamestnancov zabezpečuje vedúca ŠJ, hlavná kuchárka a 2 pomocné kuchárky.

Okrem základnej výchovno – vzdelávacej činnosti prebieha v škole činnosť školského klubu a mimoškolská činnosť.

► Priestory školy využíva základná umelecká škola pre výuku detí v hre na hudobné nástroje a spev.

Pri škole je zriadený aj Školský klub detí, ktorý navštevuje 42 žiakov.

► Budovy sú umiestnené v peknom prostredí kysuckej prírody, v bezpečnej vzdialenosti od hlavnej ulice. V okolí hlavnej budovy sú športové ihriská.

Školu navštevujú žiaci zo školského obvodu, do ktorého patria obce Horný Vadičov a Dolný Vadičov, jeden žiak z Lopušných Pažití.

► Všetci žiaci sú slovenskej národnosti a majú štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú vyučovať podľa individuálnych vzdelávacích plánov.

Myšlienka otvorenia sa školy pre verejnosť je realizovaná prostredníctvom zapájania sa do projektov, na ktoré sme získali finančné prostriedky. Prostredníctvom ich realizácie otvárame svoje brány nielen novým formám a metódam práce, ale aj aktivitám pre širšiu verejnosť a rodičov v čase vyučovania i po ňom.

Zapojením sa do projektov zvýšime kvalifikovanosť na našej škole, odbornosť zamestnancov a materiálno-technické vybavenie školy.

► Čiastočnou modernizáciou prešla aj školská jedáleň, v spolupráci so zriaďovateľom toto zariadenie plánujeme zmodernizovať tak, aby úplne vyhovovalo hygienickým a bezpečnostným normám EÚ.

Aby sa žiaci, zamestnanci a návštevníci našej školy cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické priestory školy a jej okolia na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a zamestnancami.