Navigácia

O škole

Naša škola

:) Škola, kde radi chodíme, vzdelávame a zabávame sa...

viac ako škola

 

Vízia školy

Škola, do ktorej ľudia radi prichádzajú za športom, poznaním a kultúrou.

Poslanie školy

Pomáhať žiakom vytvárať si vlastný hodnotový systém za pomoci  tvorivého učenia a hľadania.                

Hodnoty školy

     Každú osobnosť považujeme za jedinečnú, schopnú ďalšieho rozvoja.

    Omyly považujeme za prirodzený stav v procese učenia, sú prostriedkom k náprave chýb a k dokonalosti.

     Úcta k žiakom a k ich rodičom je podmienkou úcty k učiteľovi.

     Rešpektujeme ľudské práva a práva dieťaťa.

     Uplatňujeme toleranciu k ľudskej rôznorodosti.

 

Všeobecná charakteristika školy        

 

Základná škola Horný Vadičov je štátna plnoorganizovaná škola. Od roku 2002 je Základná škola Horný Vadičov školou s právnou subjektivitou.

Predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie, zabezpečovať edukáciu žiakov na úseku školstva, pripravovať žiakov na štúdium na stredných školách.

Škola má 9 ročníkov a kapacitu 237 žiakov. Našu školu navštevuje 197 žiakov.


To znamená, že v našej škole sa môže vyučovať 237 žiakov. Takže ešte 40 vašich kamarátov sa môže prihlásiť do našej školy .

Z desiatich tried sú štyri na ročníkoch primárneho vzdelávania a šesť na ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania.

To znamená, že prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci sú primárne vzdelávanie (1. stupeň) a piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci sú nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň).

V hlavnej budove sa nachádza riaditeľňa, kancelária zástupcu riaditeľky školy, 10 tried, počítačová učebňa, jazykové laboratórium, 6 kabinetov, 2 triedy na vyučovanie telesnej výchovy, učebňa hudobnej výchovy, školský klub detí, školská knižnica, kancelária výchovného poradcu, riaditeľňa, 4 bloky sociálnych zariadení.

Vo vedľajšej budove sa nachádza školská jedáleň.  Škola má viacúčelové a volejbalové ihrisko.

V blízkosti školy je veľké futbalové ihrisko.

Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 14 pedagógov a 1 vychovávateľka.

O priestory budovy a okolia sa stará školník a 2 upratovačky.

Stravovanie žiakov a zamestnancov zabezpečuje vedúca ŠJ, hlavná kuchárka a pomocná kuchárka.

Okrem základnej výchovno – vzdelávacej činnosti prebieha v škole činnosť školského klubu a mimoškolská činnosť.

Priestory školy využíva základná umelecká škola pre výuku detí v hre na hudobné nástroje a spev.

Pri škole je zriadený aj Školský klub detí, ktorý navštevuje 22 žiakov.

Budovy sú umiestnené v peknom prostredí kysuckej prírody, v bezpečnej vzdialenosti od hlavnej ulice. V okolí hlavnej budovy sú športové ihriská.

Školu navštevujú žiaci zo školského obvodu, do ktorého patria obce Horný Vadičov a Dolný Vadičov, jeden žiak z Lopušných Pažití.

Všetci žiaci sú slovenskej národnosti a majú štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Piati žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú vyučovať podľa individuálnych vzdelávacích plánov.

Zapojením sa prostredníctvom portálu www.etwinning.sk nadväzujeme spoluprácu s niektorými slovenskými a zahraničnými základnými školami s cieľom výmeny odborných skúseností pedagógov, ale aj s cieľom skvalitňovania komunikácie žiakov v cudzom jazyku.

Myšlienka otvorenia sa školy pre verejnosť je realizovaná prostredníctvom zapájania sa do projektov, na ktoré sme získali finančné prostriedky. Prostredníctvom ich realizácie otvárame svoje brány nielen novým formám a metódam práce, ale aj aktivitám pre širšiu verejnosť a rodičov v čase vyučovania i po ňom.

Zapojením sa do projektov zvýšime kvalifikovanosť na našej škole, odbornosť zamestnancov a materiálno-technickévybavenie školy.
Základnou filozofiou školy je rozvíjať predstavu „otvorenej školy“, v ktorej tvoria škola a rodičia komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy.

Spolupráca s CVČ a ZUŠ sa prejavuje najmä v organizácii súťaží a kultúrno – spoločenských podujatí s cieľom naučiť žiakov spolupráci, organizovať svoj voľný čas a zmysluplne ho využívať, a tak rozvíjať svoje nadanie.

Čiastočnou modernizáciou prešla aj školská jedáleň, v spolupráci so zriaďovateľom toto zariadenie plánujeme zmodernizovať tak, aby úplne vyhovovalo hygienickým a bezpečnostným normám EÚ.

Aby sa žiaci, zamestnanci a návštevníci našej školy cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické priestory školy a jej okolia na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a zamestnancami.