Navigácia

Riaditeľské voľno

Riaditeľka ZŠ Horný Vadičov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
U D E Ľ U J E
žiakom 1. – 9. ročníka riaditeľské voľno na deň 20. október 2022(štvrtok) z organizačných dôvodov. Riadne vyučovanie, podľa rozvrhu hodín, bude pokračovať v piatok 21. októbra 2022.
Odôvodnenie:
Riaditeľské voľno je udelené žiakom z dôvodu vzdelávania zamestnancov.

Zber drobného elektroodpadu

Zber papiera

Oznam k začiatku školského roka 2022/2023

Riaditeľstvo Základnej školy Horný Vadičov oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že oficiálne zahájenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5.septembra 2022 o 8.00 hod. v priestoroch Základnej školy Horný Vadičov nasledovným spôsobom:

Žiaci sa pod vedením triednych učiteľov zhromaždia pred budovou školy podľa tried,. Následne sa triedni učitelia presunú so žiakmi na hlavnú chodbu.

Sprievod zákonných zástupcov je povolený len pred budovu školy s výnimkou zákonných zástupcov žiakov nastupujúcich do 1. ročníka, títo môžu sprevádzať dieťa do budovy školy. Žiaci, resp. zákonní zástupcovia žiakov odovzdajú triednym učiteľom prostredníctvom edupage ( časť žiadosti/ vyhlásenia), alebo v tlačenej podobe najneskôr pred vstupom do budovy školy Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 

Mgr. Eva Janeková, riaditeľka

Oznam jedáleň

 

OZNAM PRE STRAVNÍKOV: -> Dokument

 

 

Oznam ŠKD

 

INFORMÁCIE: -> Dokument

 

ODHLÁŠKA: -> Dokument

 

PRIESKUM O PLATBE: -> Dokument

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: -> Dokument

 

PRIHLÁŠKA: -> Dokument
 

Voľné pracovné miesta

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ - Anglický jazyk
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 09. 2022
Pracovný pomer: 100% úväzok


Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta:  školský špeciálny pedagóg
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 09. 2022
Pracovný pomer: 100% úväzok


Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta:  pedagogický asistent
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 09. 2022
Pracovný pomer: 100% úväzok


Plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č.
338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
- VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019
o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka
- profesijný  životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a
programov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných   údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte do 30.07. 2022 elektronicky na email:
skola@zshvadicov.edu.sk, poštou na adresu: ZŠ  Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Oznam

V prílohe sa nachádza dokument pre žiakov od oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ Čadca

Dokument

 

Nákup učebných pomôcok

Vážení rodičia, pokiaľ nakúpite učebné pomôcky pre vaše deti prostredníctvom tohto odkazu, získa naša škola z každého nákupu vernostné body, ktoré budeme môcť využiť pre skvalitnenie výučby vaších detí. Zároveň vám bude váš tovar doručený na našu školu, takže ušetríte za dovoz.

Ďakujeme

Odporúčané sady

Oznam - 2% z dane z príjmov

Pomocný dokument: -> KLIK <-

 

 • V druhom novembrovom týždni sa konala celoslovenská online súťaž Informatický bobor (iBobor). Do súťaže sa zapojili v rôznych kategóriách všetci naši žiaci 3. až 9. ročníka. Z celkového počtu 133 žiakov sme mali 18 úspešných riešiteľov. Najvyšší percentil (96,38) dosiahla Veronika Jarošíková, ktorá súťažila v kategórii Benjamín. Výhercom srdečne blahoželáme.

  Najlepšie umiestnení žiaci podľa kategórií (školské výsledky):

  Drobec (2. a 3. ročník) - 3 úspešní riešitelia

  1. Sofia Ďurčanová (3.A) - 51 bodov

 • Deti z druhého oddelenia ŠKD vyrábali v školskej kuchynke pečený čaj z plodov ich záhradiek - jabĺčok, hrušiek, sliviek, jahôd, malín.

  Práca nás veľmi bavila, čajík sa vydaril a rodičia si ho budú môcť kúpiť na Vianočnom bazáre, čím podporia naše oddelenie :)

  Mgr. Katarína Fábiková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pečený čaj z 2. oddelenia ŠKD.

 • Plavecký výcvik štvrtákov

  Plavecký výcvik, ktorý absolvovali žiaci 4.A a 4.B, sa uskutočnil v dňoch 14.11. – 18. 11.2022 v Mestskej plavárni Čadca. Žiaci sa učili splývať, správne vo vode dýchať, technike plávania a udržania sa na vode. Všetci vynakladali, v rámci svojich možností, to najväčšie úsilie, aby zvládli všetko, čo ich inštruktori učili. V posledný deň plaveckého výcviku každý žiak preplával dĺžku plaveckého bazéna, čo bolo výborným výsledkom učenia sa a každodennej snahy. Spomienkou, na dni strávené vo vode, je diplom, ktorý dostal každý žiak.

Fotogaléria

Naša škola

Piatok 2. 12. 2022

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Nedeľa 4.12.2022)
Barbora Jančiová (VII.A)
Barbora Pavlusíková (V.A)
Barbora Žiaková (II.A)
Popozajtra (Pondelok 5.12.2022)