Navigácia

 

 

Základná škola Horný Vadičov 277

informuje

 

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi

poskytovateľom:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky v zastúpení:

Agentúra MŠVV a Š pre štrukturálne fondy EÚ a

prijímateľom: Základná škola Horný Vadičov 277

                  1. júna 2012

                        sa začal realizovať projekt

                         "CESTA K POZNANIU"

a to poskytovateľom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre:

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu: 201 657,15 €

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ESF: 171 408,58 €

a zo štátneho rozpočtu: 20 165,71 €.

Vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 5% poskytne zriaďovateľ,

Obec Horný Vadičov a ZŠ Horný Vadičov vo výške: 10 082,86 €.

 

Cesta_k_poznaniu.doc

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základná škola Horný Vadičov 277


30.06.2014


ukončila dopytovo orientovaný projekt
s názvom „Cesta k poznaniu
ITMS kód projektu: 26110130430


Projekt bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie.


Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy


Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú

 

ukoncenie.pdf